[PDF, MP3] Giáo trình nghe Hán ngữ | 《汉语听力教程》(一年级教材)

[PDF] Từ điển từ đồng nghĩa, từ phản nghĩa Hoa - Việt | Trương Văn Giới |《汉越同义词反义词词典》Tên sách: Từ điển từ đồng nghĩa, từ phản nghĩa Hoa - Việt
Tác giả: Nhóm Trương Văn Giới, Phạm Văn Hỷ, Nguyễn Thị Nam (biên soạn)
Biên dịch: 
Nhà xuất bản: Nhà xuất bản Tổng hợp Thành phố Hồ Chí Minh
Năm xuất bản: 2004
Số trang:
Định dạng: PDFGiới thiệu

Cuốn Từ điển từ đồng nghĩa, từ phản nghĩa Hoa - Việt này gồm 2 phần chính: phần từ đồng nghĩa và phần từ phản nghĩa, được trình bày dưới hình thức so sánh, đối chiếu từng cặp từ theo trình tự: từ - phiên âm - giải thích nghĩa, từ tiếng Việt tương ứng - ví dụ minh họa. Ngoài ra, dưới mỗi nhóm từ có nêu rõ đặc điểm phân loại chủ yếu của từ, sắc thái và cách dùng của từng từ nhằm giúp cho người đọc dễ dàng phân biệt điểm khác nhau giữa các từ và các cặp từ trong nhóm đồng nghĩa và phản nghĩa. 

Những ví dụ đưa ra mang tính chọn lọc, tiêu biểu, có tác dụng minh họa rõ ràng. Phần Bảng từ, trong đó các cặp từ đồng nghĩa - phản nghĩa được sắp xếp theo nhóm và theo phiên âm, có kèm theo số trang để người đọc thuận lợi hơn trong việc tra cứu. 

Ngoài ra, hai phụ lục Tác dụng tu từ của từ đồng nghĩa và Tác dụng tu từ của từ phản nghĩa sẽ giúp bạn đọc hiểu rõ hơn về vai trò quan trọng của việc vận dụng từ đồng nghĩa và từ phản nghĩa trong ngôn ngữ.

Download

Nhận xét