[PDF, MP3] Giáo trình nghe Hán ngữ | 《汉语听力教程》(一年级教材)

[PDF] Giáo trình Hán ngữ trung cấp: Nấc thang mới |《新阶梯 中级汉语教程》书名: 《新阶梯-中级汉语教程》(全上、中、下三册)
作者: 苑良珍,张艳华 编著
出版社: 北京大学出版社
出版时间: 2006
ISBN:
页数:
文件格式: PDF內容简介

《新阶梯——中级汉语教程》是一套新型的对外汉语精读教材,可供具有中级汉语水平的外国留学生使用。教材分上、中、下三册,依照由浅入深,循环递进的原则进行了科学的编排。所选课文视点新颖,题材丰富;练习的设计重点突出,综合性强;语法点的解释简洁而严谨;词汇的选择面广而实用。整套教材既强调培养学习者的语言交际能力,又注重展现中国文化及汉语人文世界。

Download
Trọn bộ Giáo trình Hán ngữ trung cấp: Nấc thang mới NEW STEP-Intensive Reading Course of Intermediate Chinese gồm 3 cuốn thượng, trung, hạ:
1. 新阶梯 中级汉语教程 上册.pdf
2. 新阶梯 中级汉语教程 中册.pdf
3. 新阶梯 中级汉语教程 下册.pdf

Nhận xét

Đăng nhận xét