Bài đăng

[PDF, MP3] Giáo trình nghe Hán ngữ | 《汉语听力教程》(一年级教材)

[PDF] Giáo trình đọc hiểu Hán ngữ Step by Step |《步步高 汉语阅读教程》

[PDF] Vui học chữ Hán | Fun with chinese characters (in three volumes)

[PDF] Từ này hóa ra có nghĩa này | 这个词, 原来是这个意思