[PDF, MP3] Giáo trình nghe Hán ngữ | 《汉语听力教程》(一年级教材)

[PDF] Giáo trình đọc hiểu Hán ngữ Step by Step |《步步高 汉语阅读教程》书名: 步步高——汉语阅读教程(全6册)
作者:  张丽娜
出版社: 北京语言大学出版社
出版时间:
ISBN: 
页数: 
文件格式: PDF內容简介

本套教材共六册,面向海内外汉语作为第二语言学心的学习者,既可作为阅读专用教材,也可作为读写课课外阅读辅助教材,还可供自学者使用。  

本册教材以编写和改写为主。每单元的4篇课文都围绕一个主题,根据《汉语水平词汇与汉字等级大纲》和《汉语水平等级标准与语法等级大纲》选择或汇总相关文章,由资深对外汉语教师编写规范课文,或改写一些浅显易懂的短文,尽可能将学生在入门阶段学过的相关词汇囊括在内,每篇课文的字数控制在200~400左右。课文中所用词汇以甲级词为主,部分乙级词通过练习进行解释和强化,其他超纲词,则通过词语提示的形式标出。

全书共16个单元。每一单元的4篇课文形成一个小坡度,16个单元形成一个大坡度,难度逐步加大。每单元都围绕同一主题,词汇、句式变换组合、反复出现,起到加深记忆、培养语感的作用,有助于入门阶段的学习者巩固已学过的知识,进入成段阅读。

练习量大是本册教材的突出特点。每课平均有7种以上练习,每种练习又有4个以上的小题。针对入门阶段学习者的特点,在以阅读理解为主的基础上,练习涵盖了语音、词汇、句法、语段理解、成段表达等多方面的内容。通过对有限词语和句法的反复练习,使入门阶段的学生打下扎实牢固的语言基础,为今后全面、迅速提升汉语阅读水平做好准备。

本册教材适用于学过3个月以上汉语的学习者,可作为一年级第二学期或相当水平阶段的阅读教材,课时建议为每周两课时。在使用本册教材时,可以根据学习者的实际水平,适当调整阅读进度和数量。每单元的4篇课文,可部分作为课堂阅读,部分作为课后练习;也可以根据学习者的实际情况,部分精读精讲,部分用于训练快速阅读能力。课后的练习也可根据学生的实际水平,部分在课堂上处理,部分留作课后作业。总之,4篇课文和大量的练习,给使用者创造了一个灵活运用的空间。同时,对于使用本教材的学生来说,如果能够认真做完全部练习,一定会对课文留下深刻印象,并且可以完全掌握相关词汇。

Download
Trọn bộ Giáo trình đọc hiểu Hán ngữ Step by Step gồm 6 cuốn do Nxb Đại học Văn hóa và Ngôn ngữ Bắc Kinh ấn hành:
6. 步步高 汉语阅读教程 第6册.pdf

Nhận xét

  1. em xin gửi cảm ơn thầy /cô rất nhiều ạ , đã cung cấp cho em bộ tài liệu hữu ích,. thầy/cô có quyển 6 thì gửi em xin với ạ . em cảm ơn ạ

    Trả lờiXóa

Đăng nhận xét