Bài đăng

[PDF, MP3] Giáo trình nghe Hán ngữ | 《汉语听力教程》(一年级教材)

[PDF] Hán ngữ đại từ điển, 13 quyển |《汉语大词典》(十三卷)