Bài đăng

[PDF, MP3] Giáo trình nghe Hán ngữ | 《汉语听力教程》(一年级教材)

[PDF] Từ điển Hán ngữ hiện đại, bản in lần thứ sáu |《现代汉语词典》(商务印书馆, 第6版)

[PDF] 21 ngày chinh phục ngữ pháp HSK cao cấp |《21天征服新HSK高级语法》

[PDF] Vương Lực cổ đại Hán ngữ tự điển |《王力古汉语字典》

[PDF] Giáo trình Hán ngữ cao cấp năm thứ tư |《现代汉语高级教程》(四年级)

[PRC] Gót sen ba tấc | Phùng Ký Tài | Phạm Tú Châu dịch

[PDF] Từ điển từ đồng nghĩa, từ phản nghĩa Hoa - Việt | Trương Văn Giới |《汉越同义词反义词词典》