Bài đăng

[PDF, MP3] Giáo trình nghe Hán ngữ | 《汉语听力教程》(一年级教材)

[PDF, MP3] Giáo trình nghe Hán ngữ | 《汉语听力教程》(一年级教材)